Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu

 

Postanowienia ogólne
§1

 1. Właścicielem i operatorem Serwisu jest Bluerank Sp. z o.o., Piłsudskiego 87, 92-332 Łódź, NIP: 7272725703, REGON: 100525573, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 306691, kapitał zakładowy 100 000 PLN.
 2. Serwis jest prowadzony i funkcjonuje zgodne z zasadami Regulaminu.
 3. Serwis prowadzony jest przez Usługodawcę w celu prowadzenia za pośrednictwem sieci Internet świadczenia Usługi drogą elektroniczną.
 4. Regulamin określa:
 5. zasady funkcjonowania Serwisu,
 6. rodzaj i zakres Usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 7. warunki świadczenia Usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 8. tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 

Definicje
§2

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Usługodawca Bluerank Sp. z o.o., Piłsudskiego 87, 92-332 Łódź;
 2. Serwis – system stron www funkcjonujący pod domeną www.blurank.pl prowadzony przez Usługodawcę, w celu o którym mowa w § 1 Regulaminu;
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu, dostępny pod adresem https://www.bluerank.pl/regulamin;
 4. Użytkownik – podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu;
 5. Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi zawarcia z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu umowy dotyczącej usług Usługodawcy, prezentacji informacji handlowych dotyczących Usługodawcy i jego usług, udostępnianiu formularza kontaktowego.

 

Obowiązki Użytkownika
§3

 1. Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania informacji zgodnych ze stanem faktycznym w formularzu kontaktowym.

 

Usługa świadczona drogą elektroniczną
§4

 1. Usługa świadczona drogą elektroniczną tj. usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi zawarcia z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu umowy dotyczącej usług Usługodawcy, prezentacji informacji handlowych dotyczących Usługodawcy i jego usług, udostępnianiu formularza kontaktowego stanowi świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t ze zm.), tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Usługa świadczona drogą elektroniczną jest nieodpłatna.
 2. Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi świadczonej drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną tj. poprzez przystąpienie do korzystania z jakiejkolwiek funkcjonalności Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi świadczonej drogą elektroniczną odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy o korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z funkcjonalności Serwisu. W takim przypadku umowa o korzystanie Usługi świadczonej drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 4. Usługa świadczona drogą elektroniczną polega na udostępnieniu Użytkownikowi wszelkich funkcjonalności Serwisu, w tym umożliwiających zawarcie z Usługodawcą umowy dotyczącej usług Usługodawcy, a w szczególności polega na:
 5. udostępnianiu na indywidualne żądanie Użytkownika informacji umieszczonych w ramach Serwisu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, w tym informacji handlowych dotyczących Usługodawcy i usług oferowanych przez Usługodawcę;
 6. umożliwieniu na indywidualne żądanie Użytkownika komunikacji z Usługodawcą, w celu zawarcia umowy,
 7. udostępnianiu formularza kontaktowego, umożliwiającego wysłanie poprzez system informatyczny wiadomości do Usługodawcy.
 8. W celu prawidłowego korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną Użytkownik powinien dysponować:
 9. połączeniem z siecią Internet;
 10. sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, akceptującymi pliki „cookies”, w tym takich jak popularne przeglądarki internetowe: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari itp.

 

Postanowienia końcowe
§5

 1. Regulamin udostępniany jest Użytkownikowi pod adresem internetowym  https://www.bluerank.pl/regulamin przed zawarciem umowy, a także – na jego żądanie – w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, w szczególności poprzez skopiowanie i zapisane go na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika lub na żądanie Użytkownika poprzez wysłanie go na adres mailowy Użytkownika.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy o Usługę świadczoną drogą elektroniczną.
 3. Regulamin może być zmieniony przez Usługodawcę, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie obowiązują w stosunku do umów zawartych przed dokonaniem zmiany, a zmiana jest wiążącą dla Użytkownika wyłącznie po jej udostępnieniu. W szczególności zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do Usługi świadczonej drogą elektroniczną, z której Użytkownik rozpoczął korzystanie przed jego udostępnieniem.
 4. Wszelkie reklamacje odnośnie funkcjonowania Serwisu, informacje o naruszeniach przez Użytkowników Regulaminu, można zgłaszać na adres korespondencyjny Spółki.
 5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


Dziękujemy za wysłanie wiadomości.

Skontaktuj się z nami


Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych przez Bluerank sp. z o.o. znajdziesz w polityce prywatności.

Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych jest Bluerank sp. z o.o., kliknij i dowiedz się więcej m.in. po co nam Twoje dane i jakie masz prawa..

Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 100 000 zł, NIP 727-272-57-03.

Jak możesz się z nami skontaktować?
listownie: al. Piłsudskiego 87, 92-332 Łódź,
e-mailem na adres: kontakt@bluerank.pl

Jakie masz prawa?

 1. dostępu do Twoich danych,
 2. ich poprawiania,
 3. żądania ich usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. przenoszenia Twoich danych.

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?
Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych http://www.giodo.gov.pl/

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzanym?

 1. w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie oferty Bluerank
 2. w celu korespondencji związanej ze złożonym zapytaniem
 3. na podstawie Twojej dodatkowej zgody, w celu marketingowym polegającym na przesyłaniu ofert usług świadczonych przez Bluerank sp. z o.o. oraz innych wydarzeń organizowanych przez Bluerank sp. z o.o. - za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail lub numer telefonu,
 4. na podstawie Twojej dodatkowej zgody, przekażemy Twoje dane do naszego Partnera – Prowly.com sp. z o.o.

Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziemy mogli jednak skontaktować się z Tobą w celu udzielenia Ci odpowiedzi i nie będziemy mogli przesłać Ci oferty

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli tego rozporządzenia.
 2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Twój adres e-mail i numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Komu przekażemy Twoje dane?

 1. Dostawcom usług związanych z przygotowaniem oferty
 2. Kurierom oraz poczcie.
 3. Operatorom płatności dostępnych na naszej stronie.
 4. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) portalu stronie internetowej bluerank.pl oraz danych osobowych dla nas.
 5. na podstawie Twojej dodatkowej zgody, przekażemy Twoje dane do naszego Partnera – Prowly.com sp. z o.o. w celu marketingowym polegającym na przesyłaniu ofert usług świadczonych przez Prowly.com sp. z o.o. - za pomocą wiadomości wysyłanych na mój adres e-mail lub numer telefonu. Wówczas administratorem Twoich danych będzie Prowly.com sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 71 lok. 1, 02-549 Warszawa, (KRS: 0000462787), której akta prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 15 500 zł, NIP: 5213649218

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas:

 1. przygotowywania odpowiedzi na zapytanie ofertowe oraz czas niezbędny do przedawnienia roszczeń związanych z przygotowaniem oferty;
 2. prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail oraz numer telefonu. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Tak.

Do jakich państw?
Do Stanów Zjednoczonych. Masz prawo otrzymania kopii Twoich danych, które zostaną tam przekazane.
Na jakiej podstawie przekażemy dane?
Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji.

Zwiń

 

Interesuje Cię nasza oferta?
Daj znać, czego potrzebujesz.
WYPEŁNIJ BRIEF